2010 referat

 Referat fra generalforsamlingen 2010 (for året 2009)

 Afholdt den  15. maj 2010 i Odden forsamlingshus

Formanden Ib Gunner Larsen bød velkommen. Til dirigent blev foreslået Frederik Lerche, som efterfølgende blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formanden:

Foreningens regnskab, budget og dermed økonomi er et rigtigt godt udtryk for, hvilke ting der er at berette om for 2009. Vor forening er en såkaldt ideel forening. Dette betyder så men bare, at det ikke er en erhvervsdrivende forening, men en forening, der har et ideelt formål, som for vores forenings vedkommende er, at varetage vore interesser som grundejere i vor del af sommerhusområdet, dvs. at vi næsten kun har aktiviteter, der afspejles i budgettet.

Budgettets hovedposter er følgende:

Vedligeholdelse af veje

Dræn

Generalforsamling

Forsendelse

Honorarer

Beretningen kan passende aflægges i den rækkefølge:

Vinteren 2009 var meget mild og gav for en gangs skyld ikke nævneværdige skader på vejene. Vi har derfor sparet rigtigt mange penge på vejene i 2009, og har reelt kun haft omkostninger til grusbunker i strategiske vejhjørner. Grusbunker, som vi har kunnet gå at lappe små huller med. Vejene ødelægges af vand, frost og for hurtig kørsel. Jo hurtige vi kører, jo flere og større huller kommer der. Når skaden er sket og I selv vil hjælpe til med genopretningen, så husk at fylde op over vejniveau og stamp godt.

Men jeg skynder mig at sige, at denne vinter ikke giver besparelser på vejen. Vi har været der første gang, men hullerne blev kørt op næsten med det samme. Det var for vådt, og vi kørte alle samen for hurtigt. Men vi kigger på det igen og overvejer om det kan gøres bedre eller på en anden måde for de midler vi har sat af. Udgiften denne vinter kan dog først ses på regnskabet for 2010.

Asfaltvejen holder vi stadig øje med, og vi håber at få en ordning med Entreprenør Richard Hansen, som har foreslået, at han etablerer lovlige bump før sin ejendom og reparere de huller, der er i vejen.

Men først skal vi have mindsket antallet af grimme entreprenørmaskiner. Det er sket, men vi ved ikke hvordan og hvorfor. Bestyrelsen har klaget til kommunen over entreprenørmaskinerne, og over jordopfyldet langs de bagvedliggende sommerhusgrunde samt over afbrænding af ildelugtende industriaffald. Men kommunen har nedprioriteret naboklager. Alligevel skal entreprenørmaskinerne væk. Der er ingen tvivl om, at de er grimme. Der er heller ingen tvivl om, at de skader værdien af vore sommerhuse og negativt påvirker muligheden for salg. Så, hvis de ikke må stå der. Skal de væk.

Husk i øvrigt at holde vendepladser fri for bevoksning og klip og fæld buske og træer, der rager ud overvejen. Især renovationsvognene skal have mulighed for at komme rundt til alle grunde.

Drænet er næste punkt i budgettet.

Også her har vi sparet gevaldigt på grund af den nådige vinter sidste år. Men denne vinter har givet problemer en del steder og Alex´ spulevogn har allerede været ude et par steder, og planen er at få gennemset og gennemspulet hele drænet i år, så det er i orden til næste vinter. Vi har opdaget et sted hvor der er rødder i drænet og vil se på en enkelt forespørgsel om dræn langs stikvejene. Desværre har vor gamle meget effektive formand stadig drænkortene og vi har forgæves søgt at få arrangeret et møde med ham. Han har sit sommerhus til salg og opholder sig meget i Polen, men vi ser ham i Danmark i løbet af juni måned.

Generalforsamlingsposten på budgettet giver sig selv. Især hvis i er enige i, at denne tradition, vi har indført med at spise og hygge os sammen efter mødet skal fortsætte.

Forsendelsesposten er hovedsagelig udsendelse af kontingentopkrævninger og af indkaldelse til generalforsamlingen. Lidt ubehageligt og besværligt i den forbindelse skal findes på indtægtssiden i form af gebyrer. Hvis man ikke betaler rettidigt skal vi rykke og måske rykke igen osv. Det tager lige så lang tid at rykke de få som ikke betaler som det tager at ekspedere samtlige, der betaler til tiden. Så det er en 5 – 10 stykker, der giver alt ekstraarbejdet for kassereren. Kassererposten er absolut den mest tidskrævende, så hjælp ham. Betal til tiden og betal også uden at kny det gebyr vi pålægger for besværet.

Øvrige emner: Strand, rampe og fællesareal samt lidt om Molsfærgen.

Vi har som nævnt på sidste års generalforsamling klaget over de gener, der på føres os af færgen. Sandarealet ud for og omkring rampen synes at indskrænkes, bunden ud for vort område synes at blive dybere og dybere formentlig pga. færgens og færgehavnens indvirkning på strømforholdene. Det er kystdirektoratet, der behandler denne sag, og de har bedt om så mange oplysninger som muligt. Vi har også klaget til miljømyndighederne (det er Odsherred kommune) over røg støj og lys fra færgen og færgelejet. Kommunen har desværre ikke naboklager som højeste prioritet, så det kan være vi må gøre sagen politisk.

Fællesarealet bliver stadig misbrugt af enkelte grundejere. En eller anden slår græsset. Nogle enkelte efterlader affald, når de har brugt bænkene. Og nogle mener, at deres båd, må ligge på stranden hele tiden? Området inden for stranden er en strandeng, der ikke må køres på, parkeres på, opstilles fodboldmål ,  ja som ikke må ændres bortset fra behersket beskæring/fjernelse af hybenroser og fældning af farlige delvist væltede træer. På stranden er der almindelig adgang for offentligheden dvs. ophold og badning. Om både på stranden gælder, at de må ligge der kortvarigt, hvilket betyder dagen lang, men de må ikke ligge natten over!

Vi skal senere behandle forslag fra forskellige grundejere. Bestyrelsen har søgt at give de mest aktuelle oplysninger, der er knyttet til forslagene, og forslagene berører alle igangværende sager. Jeg vil derfor ikke komme nærmere ind på disse her, men foreslå, at vi tager videre information under forslagene.

Med en god sommer til alle, overlader jeg beretningen til forsamlingens velvillige behandling!

Kommentar til beretningen:

Beskæring af træer/buske samt rydning af vendepladser, bestyrelsen har udarbejdet oversigt hvor der skal gøres en indsats. IGL. Udsender.

Benyttelse af grunde i udstykningen til andre formål end fritidsgrunde, det vil fremgå af lokalplanen hvis det er tilladt og godkendt.

Beretningen blev godkendt.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:

Kassereren fremlagde regnskabet til godkendelse og redegjorde for de enkelte poster, summen af det hele er et behageligt overskud på  55.474 kr. der skyldes lave/ingen udgifter til de normalt store udgiftsposterdræn og veje.

Kommentarer:  Der var forslag fra salen om at anbringe formuen i en større bank for derved at få mere i rente.

Budget kolonne fra sidste år til sammenligning med de faktiske udgifter mangler i driftsregnskabet.

Der blev spurgt til antal af restancer.

Kassereren noterede sig kommentarerne og tilføjede at det i 2009 var sværere at inddrive kontingentrestancerne end tidligere og der er flere der har undladt at betale gebyrer i forbindelse med rykkerskrivelsen, manglende betaling af rykkergebyr vil blive opkrævet i forbindelse med det efterfølgende års kontingentopkrævning.

Regnskabet blev med disse kommentarer godkendt.

Bestyrelsens forslag til budget og kontingent:

Ingen ændringer til det forslåede budget og kontingentet er uændret 450 kr.Godkendt af generalforsamlingen

Forslag fra medlemmer:

Der er indkommet 3 forslag som er beskrevet i indkaldelse til generalforsamlingen samt bestyrelsens kommentar til hvert forslag.

Forslag 1. Frank & Lillian Erud Strandbovej 9.

Bem. til forslag: Er der kontakt fra bestyrelsen til grundejerforeningen på den anden side af færgelejet som også arbejder med kystbevarelse.

Terminer ved sagsbehandling af kystbevarelse kan man se på nettet.

Forslag 2. Johnny Hansen Strandbovej 22

Bem. til forslag:  Vejene skal toppe på midten så de dræner sig selv

Rette henvendelse til renovation og postvæsen samt en generel opfordring til medlemmerne om at der skal køres langsomt.

Diskussion om forskellige måder at vedligeholde vejene på som bestyrelsen tager til efterretning.

Forslag 3. John E. Levring Strandkrogen 1

Bem. til forslag: Har vi de drænbrønde der er behov for?

Termin for vedligeholdelse af dræn skal være efterår og ikke sommer, så de er klar til perioden med megen vand.

Formanden rundede diskussionen af med at bestyrelsen tager de stillede forslag og bemærkningerne til sig og vil arbejde videre med det, i det kommende år.

Valg:

Formanden Ib Gunner Larsen blev genvalgt.

Frederik Lerche ønskede ikke genvalg, i stedet  blev Jan Brinkmann Andersen valgt.

Fortsættende: Ole Helbo Esbensen, Per Larsen og Willy Jensen.

Bestyrelsessupleanter: Tommy Svenstrup og nyvalgt i stedet for Jan Parby er Frank Erud.

Revisorer: Ida Larsen og Ove Ejlersen blev genvalgt.

Revisorsuppleant: Hans Kurt Aggergaard Jørgensen.

Eventuelt.

Thomsen Strandlodsvej 2 oplyste at dræn er gået i stykker og han syntes at man skal vente i for lang tid på reparation, vand er generende.

Der blev spurgt til terminer for kommunens kloakplan, det blev oplyst at i 2025/2026 vil man gå i gang i Yderby Lyng.

Næste års generalforsamling vil blive afholdt den 21. maj 2011.

Formanden takkede for valget og Frederik Lerche for indsatsen i bestyrelsen og ønskede alle en god sommer.

 

 

Dirigent                                                        Referent

 

_____________________                               __________________________

Frederik Lerche                                              Per Larsen

 

 

Comments