2009 referat

Referat fra generalforsamlingen 2009 (for året 2008)

 

Afholdt den 16. maj 2009 i Odden forsamlingshus

 

Formanden Ib Gunnar Larsen bød velkommen. 

Til dirigent blev valgt Karl Bogut, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formanden:

 

Dræn.

Arbejder på drænet:

Der er nedlagt dræn på Strandhyttevej, og hoveddrænet er blevet gennemspulet sidste efterår, for sikring af, at drænet fungerer optimalt i vintermånederne, hvor vi plejer at have flest problemer.

Der har ikke været alvorlig problemer denne vinter, men det skyldes formentligt, at nedbøren er kommet i passende mængder ad gangen.

Vi påregner fortsat at gennemspule hoveddrænet og holder øje med om der behov for spuling i sidedrænene.

                     

Badevandskvalitet: Vi har tilskrevet kommunen for at få undersøgt vort badevand, i      det vi er usikre på, om der er ulovlige tilslutninger eller nærliggende kloakledninger.                     Med de grundvandstilstande, der er i vinter og forårsmånederne, kan almindelige          sivedræn til huse placeret i de lave områder ikke fungere. Det anbefales derfor, at de ejere, der har problemer med deres siveanlæg får anlagt et såkaldt højt sivedræn. Pris 35 – 40.000 kr.

 Vi er stadig indstillet og opsatte på at få lagt vore kendte drænledninger ind på et oversigtskort, som alle kan få eller få adgang til, så ingen planter store træer, buske, roser ”Rosa Ragusa” eller endsige bygger oven på drænene.

 

Veje:

Arbejder på Veje

Asfaldtvejen: 

Richard lovede at reparere de større huller med ordentlig asfalt og har gjort det. Han har ikke repareret foran eget hus, da han er nervøs for de hurtigkørende og risikoen for hans børn.

Richard var desværre ikke tilstede på generalforsamlingen, men han har foreslået, at vi beslutter at søge om at få lave lange bump ud for hans beboelse. Han vil så udføre arbejdet forskriftsmæssigt og uden beregning.

 

Grusveje:

Behovet for større reparationer synes ikke så stort mere. Vejene er efterhånden godt trykket til og ret så høje i forhold til visse grunde og drænbrønde.

Der kan være og vil altid være behov for udbedring af større huller og spor efter tunge køretøjer f.eks. fra renovationsvogne, der skal ind på stikveje.

Bestyrelsen gennemgik sidste år vejen og især vendepladser på blinde veje og stikveje, men har ikke fået adviseret de grundejere, hvis hække eller træer fylder lidt rigeligt.           

Vi vil sørge for, at I får denne advis i år, så I ikke får kommunen på halsen.

 

Strand og fællesareal:

Rampen skulle være fri for sten nu, men det har jeg set den ikke er. Vi havde blothåbet på, at Ricard havde nået at fjerne stenene, så I kan komme ud med jeres både. Husk at både principielt ikke må ligge på stranden fast.

 Et stykke af stien frem til vor nabogrundejerforening ud mod færgehavnen er taget af havet. Det kan vi ikke rigtigt gøre noget ved: Men vi har skrevet til Miljøministeriet og bedt dem om at se på færgens skadelige indvirkninger på vor strand, dvs. hvordan trykket fra færgebølgen fjerner sandet fra vor strand.

Vi har i samme brev klaget over røg og støj og lys fra færgelejet.

Vi har modtaget et konkret forslag til generalforsamlingen om etablering af bølgebryder ud for fællesarealet, for at forhindre erosion af stranden, og til at "holde" på sandet.

Der skal ansøges om tilladelse i Kystdirektoratet, og der kan søges om tilskud til nødvendig kystbeskyttelse. Og med en sti som er ædt af havet og risikoen for stigende vandstand i havene skulle der da være en chance for at få lov til at etablere bølgebrydere.

Men Sejerøbugten er lidt rå en gang imellem, så det er ikke sikkert, at noget effektivt kan gøres.

Forslaget indkom desværre for sent, så vi kan ikke behandle forslaget, men det gør ikke noget, da bestyrelsen af og til overvejer, hvilke muligheder vi har for at forbedre vor strand. Og er der muligheder, kræver det et konkret projekt forelagt med konomi mv. belyst.

 

Øvrigt:

Vor hjemmeside blev pga. en misforståelse fjernet af vor tidligere kasserer.

Vi har fået en ny hjemmeside, som ikke er nær så flot og indholdsrig som den gamle, men hvor det mest nødvendige står. Den er pæn og ordentlig og fungerer.

 

Beretningen blev godkendt 

 

 

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde regnskabet og beklagede nogle opstartsfejl. Der ville ved gennemgangen blive foreslået nogle ændringer i både regnskab og senere budget.

 

Den øgede udgift, fra forventet 21.500 kr. til 28.971 kr., til vedligeholdelse af veje i 2008 skyldes, at den tidligere grusgrav er nedlagt med dermed øgede transportudgifter.

Under honorar ændres 4000 kr. til 3000 kr. da deludgift til lønnet arbejde blev posteret her. Beløbet 1000 kr. flyttes til posten Lønnet arbejde.

Der oprettes en post ”skyldigt beløb” idet deludgifter til honorar kasserer 1500 kr. og 1000 kr. under lønnet arbejde ikke nåede at blive udbetalt i 2008, men vil blive udbetalt i budgetåret 2009.

 

Regnskabet blev med disse ændringer godkendt.

 

 

Forslag fra bestyrelsen.

Det fremsendte budget var desværre angivet og betragtet som 2009 budget, og ændres  til  budget 2010 med nødvendige supplerende ændringer.

Budget for 2010 blev gennemgået. Under forsendelse og honorar rettes til forventede udgifter på hhv. 5000 kr. og 4500 kr.. det opståede mindre beløb overføres til posten vedligeholdelse af veje, der herved kommer op på det normalt forventede overslag på ca. 21.400 kr.

Budgettet med ændringer blev herefter godkendt.

 

Kontingentet blev sat til 450 kr. og rykkergebyr uændret til 100 kr. pr. opkrævning.

Kontingent og rykkergebyr blev herefter godkendt.

 

Det rettede regnskab og budget vil blive vedlagt referat fra

Generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet rettidige forslag.

 

Valg. 

Kasserer: 

Ole Helbo Esbensen

 

Bestyrelsesmedlem: 

Per Larsen

Willy Jensen

 

Bestyrelsessuppleanter:

Jan Parby

Tommy Svendstrup

 

Revisorer: 

Ove Ejlersen

Oda Larsen

 

Revisorsuppleant: 

Hans Kurt Aggergaard Jørgensen

 

Fortsættende:

formand, Ib Gunnar Larsen

næstformand, Frederik Lerche

 

Eventuelt. 

Der blev stillet spørgsmål om kendskab til kommunens planer om påbegyndelse af  Kloakering i området. Der er forlydender om at det påbegyndes 2024, men det kan jo blive ændret undervejs.

 

Der blev spurgt til om anvendelsen af grundene over for Gården er i overenstemmelse med tinglyste servitutter. Der har stået et stort antal containere og entreprenørmaskiner på grundene i længere tid. Den øgede trafik er til gene for de omkringboende.. Bestyrelsen undersøger om anvendelsen er i henhold til tinglyste servitutter/Lokalplan.

 

Formanden henstillede på det kraftigste, at hundeejere selv fjerner deres hunds eventuelle efterladenskaber således at disse ikke er til gene for andre.

 

Det blev foreslået f.eks. at arrangere bankospil i forlængelse af Generalforsamlinger, for på denne måde at søge deltagerantallet øget.

 

Formanden udtrykte en stor tak til Karl Bogut og Tom Schjerlund for de mange år i bestyrelsen og vil senere kontakte begge for overrækkelse af lidt god rødvin.

 

Formanden sluttede af med at ønske alle en god sommer.

 

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 11.30, og herefter fortsattes med hyggeligt samvær og spisning.

 

Bestyrelsen 2008/2009:

 

Formand:

Ib Gunnar Larsen, Æblehaven 6 , 2500 Valby  tlf. 2275 0410      igl@strandager.net

 

næstformand:

Frederik Lerche, Kingosvej 19, 4500 Nykøbing Sj.  tlf. 5091 7824      bflerche@gmail.com

 

Kasserer:

Ole Helbo Esbensen, Ligustervangen 47, 3450 Allerød  tlf. 2538 5637      mail@strandager.net

 

Sekretær:

Per Larsen, St. Møllevej 2. 4.mf. 2300 København S 

tlf. 32541615                            

 

Bestyrelsesmedlem:  

Willy Jensen, Borups Alle 198 2.th 2400 København NV,

tlf. 23232191

 

Næste Generalforsamling: 15. Maj 2010, kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus

 

 

 

 

Dirigent:                                                    Referent:

 

 

                 

Karl Bogut                                                Tom Schjerlund                    

 

 

Comments