2007 referatFormandsskifte:  Karl Bogut overgiver posten til Ib Gunnar Larsen.Referat fra generalforsamlingen 2007
Afholdt den 19. maj kl. 10 i Odden Forsamlingshus.

Formanden Karl Bogut bød velkommen. Til dirigent blev valgt Ib Gunnar Larsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Beretning:

VEJENE
Vedligeholdelse: Vognmanden er bestilt i marts måned til at lave grusvejene snarest muligt.  I denne forbindelse vil der blive lagt ekstra grus på vendepladserne for at gøre dem tydeligere.
Den asfalterede vej er blevet lappet et par steder, men der mangler endnu reparation af nogle huller. Dette vil blive udført når foreningen får fat i mere asfalt.

Vendepladsen Strandtoften 17, hvor grundejeren havde inddraget denne, er blevet afsat igen ved landinspektør og pladsen reetableret.

Træer ud over vej skal beskæres i henhold til kommunens regler herom, dvs. ”På alle veje skal beskæres fra skel til skel, 4,20 meter over kørebane”.

Brokbjergvej: Sidste år besluttede generalforsamlingen, at vi skulle tage kontakt til de øvrige foreninger på Brokbjerg, for at få en beslutning om vejvedligeholdelse af den nederste del af Brokbjergvej, der næsten altid er hullet. Desværre kunne de tre foreninger ikke blive enige, så der skete ikke noget i det år, der er gået. Vi tager sagen op igen i år.

DRÆNET
Den årlige gennemspuling af drænet foregik i slutningen af september, og den viser, at det er i god stand.

Drænreparationer: Store træer har sendt mange rødder i det relativt nye sidedræn på Strandjægervej. Det samme er tilfældet i et stykke af hoveddrænet på Strandkrogen. Vi har haft slamsugeren ude fire gange for at foretage ekstraordinære spulinger her og på Strandhyttevej. Reparationer vil blive udført så snart vores faste entreprenør har tid til at udføre arbejdet.

Udløbet har været tilstoppet et par gange i løbet af vinteren af sten og tang fra Sejrøbugten. For at undgå gentagelser er der lagt 5 store sten foran, og det ser ud til at være en god løsning.

Gl. sag: Sidste års punkt på dagsordenen om udledning af spildevand til gl. dræn på Strandtoften 14 er afsluttet. Efter fornyede henvendelser fra foreningen besluttede kommunen at afbryde for tilløbet. Hermed er sagen afsluttet og flere års problemer endeligt løst – tilfredsstillende.

Medlemmernes ansvar: Vi opfordrer alle, der har dræn gennem deres grund, til at overholde vandløbsloven. Der står, at der ikke må være træer og buske i en afstand af 2 meter fra drænet. 
Hvis vi undgår rødder i drænet, sikrer det et frit løb, og sparer foreningen for unødvendige udgifter.

Bestyrelsens adgang til drænet: Et sted har vi konstateret rødder i hoveddrænet. Bestyrelsen har kontaktet ejeren for at få mulighed for at udskifte/efterse den del af drænet, men har fået afslag.
Hvis det viser sig at drænet tilstoppes er ejeren personligt ansvarlig for udgifter til rensning og renovering samt dækning af evt. erstatningskrav på ejendomme, der får skader på grund af ophobet vand i grunden.

FÆLLESAREALET  
Beskæring af de vilde roser. Bestyrelsen har ved kontakt til kommunen fået oplyst at foreningen må foretage nænsom beskæring af beplantningen. Dette arbejde udføres KUN af bestyrelsen.

Problemer omkring færdsel langs stranden: Nogle medlemmer har følt sig chikaneret af ejere med strandgrund. For god ordens skyld skal det bemærkes, at reglerne angiver: Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold (en dagslængde) og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salt-tålende planter eller anden strandbredsvegetation.

Problemer med hunde, der løber frit:
Nogle medlemmer og forbipasserende chikanerer ved at lade deres hunde løbe frit.
Lov om naturbeskyttelse beskriver retningslinierne for området – de kan findes på opslagstavlen og hjemmesiden.

Rampen og bord/bænke:
Det lader til at mange har fornøjelse af både rampe og bordene på stranden. Vi skal bare minde om, at man skal sørge for at få sit affald med hjem, når man forlader stedet.
Beretningen blev godkendt.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet til godkendelse og konstaterede et overskud på 5449,31 kr. Overskuddet var dog ikke reelt idet der udestår udgifter i 2006 på ca.10.000 kr. vedrørende vendeplads og dræn som betales i 2007. Regnskabet blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen.
Budget for 2008 blev gennemgået. På grund af prisstigninger blev kontingentet sat til 450 kr. og rykkergebyr uændret til 100 kr. Kontingent og Budget for 2008 blev enstemmigt vedtaget.

Forslag fra medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.

Valg:
Formand:                          Ib Gunnar Larsen.
Bestyrelsesmedlemmer:   Karl Bogut, Tom Schjerlund 
Kasserer:                         Carsten Parby
Bestyrelsessuppleanter:  Pauli Nygaard og Niels Pfeiffer.
Revisorer:                         Ole Esbensen og Erling Grün.
Revisorsuppleant:            Hans Kurt Aggergaard Jørgensen

Eventuelt:
Spørgsmål vedr. information om 'den nye ordning med tømning af septiktanke’ og ’retningslinier for færdsel’ er besvaret på hjemmesiden www.strandager.net 
Der kom forslag om, at udgifterne til vendepladsen på Strandtoften blev afholdt af grundens ejer.
Der blev spurgt til den store sten på græsarealet ved stranden. Vognmandens kran kunne ikke flytte stenen pga. vægten. Den vil blive flyttet når det er muligt. 
Der blev opfordret til at få taget prøver af vandet fra udløbet for at sikre mod infektion fra colibakterier.
Desuden nævntes problemet med motorstøj. Gl. retningslinier findes frem. I hvert fald stop kl. 18.

En kort og behagelig generalforsamling blev afsluttet ca. kl. 11.30 og formanden ønskede alle en god sommer. Herefter fortsattes med spisning og hyggeligt samvær.

 

Comments