2006 referat

 

Referat fra generalforsamlingen 2006

Afholdt den 13. maj kl. 10 i Odden Forsamlingshus.

 

 

Formanden Karl Bogut bød velkommen til foreningens 40. generalforsamling. Til dirigent blev valgt Ib Gunnar Larsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Formandens beretning:

 

RAMPEN er færdig og blev ikke så dyr som forventet. Vi håber, at mange må få fornøjelse af den.

 

DRÆN

Drænsystemet blev spulet igennem i oktober, og bortset fra indtrængende rødder, var der ikke problemer.

Drænledningen på Strandkrogen 16 er blevet lovliggjort ved tinglysning..

Vi har en gammel sag vedrørende spildevand fra Pilehaven ført til drænbrønd på Strandtoften 14.

Vi har rykket kommunen flere gange for en afgørelse uden held. Problemet er der stadig, så vi fortsætter arbejdet med at få afbrudt ledningen.

 

DE VILDE ROSER på fællesarealet må beskæres på trods af fredningsbestemmelserne. De bliver beskåret på bestyrelsens foranledning.

 

VANDKVALITETEN

Der har været forespørgsler om prøver af vandkvaliteten ved Sejerøbugten. Kommunen udtager prøverne efter e.coli, og nærmeste målested er ved Overby. 

 

BANK. Vi har skiftet til anden bank for at få større forrentning af foreningens midler.

 

VENDEPLADS

Vendepladsen ud for Strandtoften 17 er afspærret med en kæde. Ejeren har fået oplyst, at han ikke må inddrage vendepladsen til eget grundareal.

 

VEJE

Grusvejene får den årlige vedligeholdelse. Udgifterne vil formentlig stige, da grusgraven i Højby er ved at lukke. For at holde udgifterne nede, udlægges ikke længere bunker til reparation, da gruset forsvinder andre steder hen. Marken langs Strandagervej kommer lidt for tæt på vej.

Asfaltdelen er hullet og bliver repareret.

 

Den nederste del af Brokbjergvej er næsten altid hullet. Foreningen har taget kontakt til de øvrige foreninger i området for at finde ud af, om der kan blive enighed om at lægge asfalt på den første udsatte del. Under forslag fra bestyrelsen, beder vi generalforsamlingen om at tage stilling til dækning af vores del af udgifterne.

 

VENSTRESVING

Mange føler, at det er farligt at svinge til venstre fra Oddenvej til Strandagervej. Der er stiplet linie inden venstresvinget, og de har oplevet, at bilister overhaler, samtidig med at de svinger – en farlig situation.

Vi har skrevet til Vejdirektoratet om problemet, og bedt om fuldt optrukken linie frem til Strandagervej. De svarer, at de har kontaktet politiet, og undersøgt statistikken for ulykker på stedet. Der er ikke nogen registrering inden for de sidste fem år, og derfor fik vi afslag.

 

www.strandager.net

I foråret er oprettet en ny hjemmeside, der gerne skulle blive til gavn for rigtig mange af medlemmerne. Vi opfordrer til, at kigge den igennem, og komme med forslag. Vi håber, at I også vil bruge den til at give besked om adresseændringer mv.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde regnskabet til godkendelse og konstaterede et merforbrug på 16.528 kr., hvilket var i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning 2005.

Regnskabet blev godkendt.

 

Forslag fra bestyrelsen.

Kontingentet for 2007 foreslås uændret til 400 kr. og rykkergebyr til 100 kr.

Budget for 2007 blev gennemgået.

Bestyrelsen søgte bemyndigelse til at indgå forhandlinger med øvrige foreninger ved Brokbjergvej om asfaltering af første vejstykke. Partsudgift på ca. 5-6000 kr.

 

Kontingent, Budget for 2007 og bemyndigelse til indgåelse af forhandling indenfor nævnte partsudgift blev enstemmigt vedtaget.

 

Forslag fra medlemmer. Der var ikke indkommet forslag.

 

Valg af medlemmer til Bestyrelsen.

 

Formand:                           Karl Bogut, tager et år til og henstiller, at der er yngre medlemmer som herefter træder til.

Bestyrelsesmedlemmer:      Frederik Lerche (nyvalg)

Bestyrelsessuppleanter:      Pauli Nygaard (genvalg) og Niels Pfeiffer (nyvalg)

Revisorer:                          Ole Esbensen (genvalg) og Erling Grün (nyvalg)

Revisorsuppleant:               Jens Juhl (nyvalg)

 

Eventuelt:

Det blev henstillet at bestyrelsen får kommunens godkendelse før beskæring/fjernelse af hybenroser.

Der kom bemærkning om at entreprenørens lastvogne ødelagde asfaltvejen.

Det blev nævnt at asfalt på Strandagervej kunne forlænges ned til hvor marken ophørte. Hertil kom bemærkning om at tage en sådan forlængelse med ro, idet grusvejen havde været acceptabel i 40 år og asfaltering var dyr (alene Oddenvej til gården, ca. 258.000 kr.) og forventeligt også tilskynde til større fart.

Der blev foreslået opsætning af affaldsstativ på strandarealet. Formanden svarede, at det tidligere var undersøgt hos kommunen, der afslog.

 

En hyggelig generalforsamling blev afsluttet og formanden ønskede alle en god sommer.

Den gode stemning fortsatte efter generalforsamlingen, hvor foreningens jubilæum blev fejret med  spisning, som 36 af de 42 fremmødte deltog i.

 

Bestyrelsen 2006/2007:

 

Formand:           Karl Bogut          Østervej 9 A     2600 Glostrup     4355 5816

Kasserer:           Carsten Parby     Søstensvej 3      4583 Sj. Odde   4613 8688

Næstformand:    Ib G. Larsen       Æblehaven 6      2500 Valby        3646 3183

Sekretær:           Tom Schjerlund  Hjørnesten 15B  2990 Nivå          4914 2010

Best.medlem:     Frederik Lerche  Magnoliavej 74   2000 Frb.          3616 1024

 

Næste generalforsamling: 19. maj 2007 kl. 10 i Odden Forsamlingshus

 

NB Husk at klippe hækken ud mod vejen.

 

Hvis du er interesseret i at modtage indkaldelser og referater via e-mail, beder vi om, at du sender din mailadresse til: cp@strandager.net

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. referat 2006

Et af punkterne på generalforsamlingen var fjernelse af de vilde roser på fællesarealet. Bestyrelsen blev opfordret til at få skriftlig tilladelse til at fjerne beplantning på et naturbeskyttet område.
Den foreligger her:                                                                  (24. maj 2006)

Selv om listen over hvad man ikke må foretage sig i strandbeskyttet område er lang og udførlig, er det tilsynsmyndighedens praksis at acceptere, at grundejeren "nænsomt fjerner selvsået opvækst".
 
Når der som her er tale om en planteart, der er på Skov- og Naturstyrelsens liste over uønskede (invasive) plantearter, er jeg sikker på, at ingen vil have indvendinger. Vær dog opmærksom på, om der virkelig er tale om Rynket Rose (rosa rugosa). Der er forvekslingsmuligheder. En del materiale herom kan findes via Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside http://www.skovognatur.dk/
Med venlig hilsen
Villum Sejersen
arkitekt
Teknisk Afdeling

 

Et andet punkt var en gammel sag vedrørende spildevand fra Pilehaven ført til drænbrønd på Strandtoften 14. Vi har rykket kommunen flere gange for en afgørelse uden held. Problemet er der stadig, så vi fortsætter arbejdet med at få afbrudt ledningen.

 

Sagen er nu afsluttet, idet kommunen har sørget for at få afbrudt det ulovlige tilløb, samt for en tømning af brønden. (4. aug. 2006)


Comments