2005 referat


 

Referat fra generalforsamlingen 2005

Afholdt den 7. maj kl. 10 i Odden Forsamlingshus

 

Formanden Karl Bogut bød velkommen.  Til dirigent valgtes Ib Gunnar Larsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.                     

 

Formandens beretning:

 

VEJENE. Vejene bliver repareret efter behov, dog holder det ikke længe idet der køres for hurtigt og der kommer mange biler fra Skollehøj. Grusbunkerne, der er udlagt de forskellige steder, er til vejene og ikke til de private haver.

 

DRÆN. Dræn er blevet spulet igennem og der var ikke de store hindringer i 2004, kun ved udløbet til stranden har der ved storm og højvande været skyllet store sten og tang ind i ledningen.

 

Grundene for enden af Strandkrogen har længe været stærkt vandlidende, derfor skulle der lægges dræn. Ved opgravning blev det konstateret, at det formentlig skyldes rester af et gammelt dræn. Hvis føringen af dræn skulle ske fra eksisterende drænbrønd på Strandkrogen ville det blive et stræk på ca. 160 m. Der er el‑kabler i den ene side af vejen, vandrør og telekabel i den anden, derfor skulle drænet graves ned midt i vejen under alle forsyningsledninger, der går på tværs af vejen til de enkelte parceller. Det blev derefter besluttet, efter forgæves at have forsøgt at få kontakt til ejeren af Strandkrogen 16, at tilslutte sig hovedledningen på denne grund. Ejeren har efterfølgende henvendt sig til kommunen, der anbefaler at placeringen af drænet lovliggøres.

 

Striden med myndighederne om vejvandet er slut. For mere end 11 år siden, da man lavede cykelstierne langs Oddenvej, blev grøfterne nedlagt og vejvandet blev herefter ledt i foreningens dræn. Myndighederne havde ikke papirer på de oprindelige dræn, men gjorde krav på, at det var fælles dræn. I den tid, der er gået siden, har der været afholdt mange møder og sendt mange breve fra foreningens side. Der er betalt for beregninger og assistance.

Myndighedernes sagsbehandling har været så langsom, at det blev nødvendigt at skrive til Ombudsmanden. Kommunens afgørelse om drænet, ankede vi til Skov‑ og Naturstyrelsen under Miljøministeriet, der i november 2004 afgjorde, at drænet tilhører Strandagers Grundejerforening. Da ombudsmanden i januar 2005 udtrykte kritik af sagsbehandlingen, kom afslutningen hurtigt.

11 års dyst er afsluttet.

 

I forlængelse af sidste års generalforsamling har to medlemmer nord for Oddenvej fået personlig tilladelse til at udtræde af Strandagers grundejerforening.

 

RAMPEN. Det lykkedes ikke at få rampen udbedret på trods af kontakt til flere entreprenører. Enten passede deres planlægning ikke med vores, eller også var vejret ikke med os i form af vind og højvande. Der arbejdes fortsat på at finde en fornuftig løsning.

 

FÆLLESAREALET. Bestyrelsen har modtaget klage over den kraftige slåning af græs og roser både på privat område samt fællesarealet. Arbejdet er selvbestaltet, og udført uden bestyrelsens vidende og dermed accept. Fællesarealet har status af fredet område, og derfor er det kun bestyrelsen, der foretager sig det fornødne på fællesarealet.

 

KOMMENTARER til formandens beretning: Der blev fremsat ønske om at stien langs stranden er passabel for kørestolsbrugere.

 

Vedrørende dræn på Strandkrogen 16, blev det anbefalet at undersøge, om der skal tinglyses deklaration. Holdningen var at dette bliver lovliggjort ved aftale med kommunen og ejer.

 

Der blev spurgt om, hvem der undersøger vandkvaliteten af det udledte drænvand til stranden. Bestyrelsen undersøger dette.

 

På spørgsmålet, om medlemmer kan melde sig ud, oplyste formanden, at kommunen og tinglysningskontoret er blevet forespurgt ved flere lejligheder. Denne gang gav begge parter udtryk for, at bestyrelsen kunne træffe beslutningen alene.

 

På spørgsmålet om, hvornår rampen blev færdig, oplyste formanden, at det er vanskeligt at få entreprenører til at komme lige når det er lavvande, men der forsøges stadig.

 

Vejskiltet ved Brokbjerg er svært at læse. Det bliver ordnet i løbet af sommeren.

 

En spurgte, om de vilde roser, der breder sig voldsomt på strandarealet, må holdes nede. Bestyrelsen undersøger om vi kan begrænse roserne.

 

Formandens beretning blev tiltrådt.

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Kassereren fremlagde regnskabet og konstaterede, at 2004 gav et overskud på 34.465 kr., blandt andet fordi der ikke havde været udgifter til rampen. Regnskabet blev godkendt.

 

Forslag fra bestyrelsen.

 

Budget og kontingent 2006. Da problemet med Amtet vedrørende vejvand er afsluttet, og drænsystemet næsten er udbygget, foreslår bestyrelsen kontingentet nedsat til 400 kr. for 2006. Udgifter til reparation af rampen tages af formuen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag.

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer:      Ib Gunnar Larsen, Carsten Parby og Tom Schjerlund
                                            blev genvalgt. 
                                         Ruth Larsen indtræder som suppleant for Birgit 
                                            Holmgren

Valg af suppleanter:           Frederik Lærcke og Pauli Nygaard

Revisorer:                          Ole Espensen og Charlotte Ketelsen

Revisorsuppleant:               Erling Grün

 

Eventuelt.

 

Der blev spurgt om bekæmpelse af bjørneklo ved Oddenvej. Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen. Læs i øvrigt: ”den lille grønne” fra kommunen – om bekæmpelse.

 

Forslag om at sidedræn kunne afsluttes med en brønd. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

 

Det blev understreget at kørsel og parkering på strand og fællesareal er forbudt.

 

Bestyrelsen blev takket for det store arbejde.

 

En hyggelig generalforsamling sluttede med at ordstyreren takkede for god ro og orden, og formanden ønskede alle en god sommer..

 

 

Comments