Beskæring vej

Beskæring mod vej påhviler de tilstødende grundejere.

På alle veje skal beskæres fra skel til skel, 4,20 meter over kørebane og 2,75 meter over fortov/cykelsti.

Manglende beskæring er til gene for trafikanterne: Cyklister tvinges ud på midten af vejbanen, og bilister risikerer ødelagte sidespejle og ridser i lakken. 

I sommerhusområder er det ofte et problem for renovations- og brandbiler at komme frem ved manglende beskæring, og chaufføren har svært ved at se i sidespejlene, når han bakker. Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik.

Ved manglende beskæring kan kommunen udsende påbud, og evt. foretage beskæring på grundejerens regning.

 

Gør det til en regel mindst 1 gang årligt at beskære beplantningen i skellinien mod vejen. Vær opmærksom på at der minimum bør være 4,2 meters fri højde over vejarealet. Beskæring kan foretages sådan:


Træer og buske i nabo skel (Eksempel)

Vi har boet i vores hus siden 1975. Vi indrettede dengang en terrasse i det nordøstlige hjørne af haven. Beliggenheden betyder, at den er solbeskinnet ved aftensmadstid, og vi benytter den derfor ofte til at sidde og spise aftensmad i godt vejr. Terrasseområdet var allerede i 1975 omgivet af buske og et enkelt mindre træ. Terrassen ligger ca. 1,5 m fra skellet til en nabo. Buskene er nu 3-4 m høje og træet 6-7 m. Buske og træ står ca. 1 m fra skellet.

Naboen har nu indrettet en køkkenhave bag ved nævnte skel og kræver, at vi beskærer de nævnte buske og træer, idet han hævder at der gælder den regel, at en hæk må være 1,80 m høj, og at planter, der står på vores grund må være yderligere 1 m for hver m's afstand fra hækken. Hvis vi skal rette os efter en sådan regel, vil det betyde, at de nævnte buske og træer skal beskæres til ca. 2,80 m. Dette vil være temmelig ødelæggende for især træet, og det vil fjerne afskærmningen omkring vores spiseplads. Vi vil være meget kede af at foretage en sådan beskæring, og vi mener ikke det kan være rimeligt, at en nabo kan nyindrette en køkkenhave og derefter forlange at vi skal ødelægge den plads, vi har haft hævd på i 20 år.

Vi vil derfor gerne vide, om der gælder en regel som hævdet af naboen, og i givet fald om den er uomgængelig eller der fx kan tages hensyn til hævd.

Med venlig hilsen

Poul H., Aalborg

Svar

Den regel, som din nabo påberåber sig, står i hegnslovens § 2, hvorefter såkaldte egne hegn ikke må have større højde end fælleshegn (180 cm) med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien.

Hegnsloven definerer i § 1 egne hegn som hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel. Naboen har formentlig ret i, at buskene kan karakteriseres som eget hegn, som derfor kan kræves skåret ned til 280 cm. Dette vil i øvrigt ikke kunne ødelægge jeres spiseplads på terrassen.

I kan ikke påberåbe jer hævd, da man ikke kan vinde hævd på en lovstridig adfærd.

Træet på 6-7 m er ikke et hegn og kan derfor ikke kræves beskåret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Læs evt. hegnsloven --> se vedhæftede filer.

Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
20. maj 2010 11.33
Comments