Vedtægter

Strandager Grundejerforening 
Vedtægter


§ 1. NAVN
Foreningens navn er ”Strandager Grundejerforening”. Dens område er de i deklarationer, lyst den 18. april 1963 og 31. august 1970 omhandlede ejendomme matr. nr.: 11 e, 18 h samt 4c og 4 e Yderby By, Odden sogn.
Foreningens hjemsted er Odsherred kommune.


§ 2. MEDLEMMER, MEDLEMSPLIGT OG MEDLEMSRET
Alle ejere af grunde inden for det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Meddelelse om ejendommens overdragelse, og deraf følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen, skal, senest 14 dage efter handelens indgåelse, fremsendes til foreningen. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance eller i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de på parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen tillige med påløbne omkostninger er udlignet.


§ 3. FORMÅL
Foreningens formål er at varetage:

 • Medlemmernes fælles grundejerinteresser over for myndigheder og andre. 
 • De fælles anliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det i § 1 omhandlende område. 

§ 4. GENERALFORSAMLING M.V. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne, jf. dog § 7 sidste stykke.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned på Sjællands Odde. Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske ved opslag på hjemmesiden og e-mail til de enkelte medlemmer med mindst 14 dages varsel, hvis e-mail er oplyst til foreningens bestyrelse. 

Grundejere kan under særlige forhold henvende sig skriftligt til bestyrelsen med anmodning om levering af indkaldelser i sin egen sommerhuspostkasse.

Budget for det kommende år og det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår tilsendes medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffe afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den meddelte dagsorden. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.


§ 5. DAGSORDEN
For den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent. 
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 4. Bestyrelsens forslag til eventuel budgetrevision for indeværende år samt forslag til budget og kontingent for det  efterfølgende år. 
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslagene anføres i fuld ordlyd). 
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 
 9. Eventuelt. 
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 31. marts.

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom og samtidig nærmere angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 4 uger herefter at afholde den ekstraordinære generalforsamling.


§ 7. STEMMERET OG VEDTÆGTSÆNDRING
Alle valg og beslutning af almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt flertal. Hver parcel har én stemme. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når ét medlem kræver dette.

Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan repræsentere mere end én stemme. Til vedtægtsændringer fordres, at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

Medlemmer, der er i restance med kontingent, mister stemmeret og valgbarhed ind til restance med påløbne omkostninger er betalt. Jf. § 14, 4. afsnit.


§ 8. PROTOKOL
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 9. BESLUTNINGERS IKRAFTTRÆDEN OG BINDENDE VIRKNING
De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuelt indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtig at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage rets skridt til forpligtelsens opfyldelse.


§ 10. BESTYRELSEN M.M.
Bestyrelsen består af af enten 3 eller 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 1 og 2 eller 3 og 2 medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges på lige år. Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Honorarer til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor det skønnes nødvendigt, for eksempel assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er i øvrigt ulønnet. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer har udført eller udfører arbejde, der ligger uden for sædvanligt bestyrelsesarbejde, kan generalforsamlingen beslutte at sådant arbejde skal honoreres særskilt.

Bestyrelsen kan udarbejde ordensregler, som godkendes af generalforsamlingen..

Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan består af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.


§ 11. BESTYRELSENS RÅDEN
Bestyrelsesmøder repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer.


§ 12. BESTYRELSESMØDER mm.
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden elle næstformanden.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Over det ved bestyrelsesmøderne passerede, føres en protokol, der ved begæring skal oplæses på generalforsamlingen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, indtræder en af de valgte suppleanter i stedet i bestyrelsen.

Hvis formanden eller næstformanden udtræder af foreningen, skal bestyrelsen konstituere sig med ny formand/næstformand. Hvis formandsposten ikke kan besættes, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling for valg af ny formand..


§ 13. REGNSKAB
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle regnskabsbilag. Foreningens formue skal henstå i bank, sparekasse eller giro. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet udarbejdes af kassereren og forelægges bestyrelsen senest 1. marts. Bestyrelsen fremsender regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der inden for 14 dage skal revidere regnskabet og returnere det til bestyrelsen med eventuelle bemærkninger.

Regnskabet skal foreligge revideret og tiltrådt af bestyrelsen senest den 1. april.


§ 14. KONTINGENT OG RESTANCER
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det efterfølgende regnskabsår. Opkrævning af kontingent udsendes i januar.

Kontingentet skal betales inden 15. februar. Der betales kontingent for hver parcel et medlem er ejer af.

Indbetales kontingentet ikke inden 15. februar tillægges der et gebyr, fastsat på den årlige generalforsamling. Der udsendes 2 rykkerbreve – hver gang med tillæg af gebyr. Er kontingent og gebyrer herefter ikke indbetalt, overdrages opkrævningen til advokat og om nødvendigt for inddrivelse ved retslig inkasso.

Er en restance ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes stemmeret og valgbarhed.


§ 15. HÆFTELSE
Overfor tredjemand hæfter medlemmerne ikke personligt eller solidarisk for foreningens forpligtelser, med mindre generalforsamlingen vedtager sådant. Jvf. § 7.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata pr. parcel, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.


§ 16. FORPLIGTELSER M.V.
Parcelejerne har med husstand, gæster, lejere og brugere færdselsret ad de på udstykningsarealet anlagte veje. Det på udstykningsplanen for 11e udlagte fællesareal kan benyttes til ophold og badning.

Udlåner eller udlejer en grundejer sit hus eller grund, har denne pligt til at gøre opmærksom på, at overtrædelse af de for området gældende bestemmelser efter påtale kan medføre bortvisning.

Parcellerne må ingensinde overdrages til forening, korps, feriekoloni eller lignende.

I henhold til de på ejendommen tinglyste servitutter gælder – med forbehold for individuelle påtegninger, hvor der henvises til servitutter, byrder og pantehæftelser i ejendommens blad i tingbogen – følgende: 
 • For bebyggelse af parcellerne gælder bygningsreglementet med den tilføjelse, at bebyggelse alene må ske ved nye materialer. 
 • Der må, i henhold til de på ejendommen tinglyste deklarationer, ikke på nævnte parceller forefindes eller etableres erhvervsvirksomheder af nogen art, men parceller må alene anvendes til bebyggelse med fritidshuse med tilhørende udhuse, carport m.v. 
 • Parcelejerne er forpligtet til at deltage i vedligeholdelse af de udlagte veje efter reglerne for private vejes vedligeholdelse. 
 • Nuværende og fremtidige ejere af parcellerne (jf. § 1) er forpligtet til at være medlemmer af I/S Yderby Lyngs Vandværk.

Ejere, der har drænledninger gennem deres parcel, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelser og skal bl.a. friholde arealet over og omkring drænet og drænbrønde for buske og træer samt bebyggelse. Vilde roser, pil og større træer må ikke plantes inden for en af stand af 2 meter på begge sider af dræn og drænbrønde.


§ 17. FORENINGENS OPLØSNING
Beslutning om opløsning af foreningen træffes i overensstemmelse med reglerne i § 7, og beslutningen får først rets gyldighed, når den er tiltrådt af de påtaleberettigede efter de for området gældende deklarationer.


§ 18. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN
Denne vedtægt træder i kraft straks efter sin vedtagelse og annullerer tidligere vedtægter.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. maj 2016
Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
21. maj 2016 16.21