Ordensregler

Ordensregler , Strandager Grundejerforening.

Maj 20
Bevoksning.
Fæld høje træer. Den enkelte grundejer bør under alle omstændigheder fælde træer, der skygger for naboen.

Friholdelse af veje og rabatter for bevoksning mm.
Træer og buske skal beskæres ud mod fællesvejene i henhold til reglerne herfor. Rabatten mellem skel og vejen grus belægning skal holdes i max 10 cm´s højde

Dræn
Grundejers er forpligtet til at sikre, at rødder fra beplantning på egen grund ikke ødelægger foreningens dræn i et bælte på 2 meter på hver side af drænet .
Dræning af egen grund skal ske efter kommunens regler og tilslutning til drænet i vejen skal ske ved en kloakmester. Opmærksomheden henledes på, at afvandingsdræn på egen grund skal være mindst 25 meter fra kloaksivedræn.

Udendørs belysning.
Udendørs belysning må alene benyttes ved indgange og terrasser og kun ved anvendelse af lamper, der lyser lodret nedad.

Støj.
Motorplæneklipning, længere varende brug af motorsave, buskryddere og andre larmende maskiner kan bedst ske samtidig med naboerne.

Undgå lørdag og søndag kl. 12-16 

Al støjende adfærd bedes ske under hensyntagen til naboerne.

Affald.
Hen kastning af affald, herunder filtercigaretter, på fællesarealer, veje og strand er forbudt.

Trafik.
Maxhastigheden på grundejerforeningens veje er 20km

Parkering.
Det er forbudt at parkere på veje, herunder vendepladser og fællesareal bortset fra parkering på det på fællesarealet angivne område og her max 15 min. På hver ejendom skal udlægges areal til parkering af mindst 2 biler for hver beboelse.

Brandfare. 
Der er ifølge kommunens regler forbudt at foretage afbrænding samt opbevare grenaffald på grundene.

Campingvogne.
I sommerperioden må en indregistreret campingvogn henstå på en grund i max 3 uger.
Uden indregistrering er perioden 8 dage.
Foreningen er bekendt med at lovgivningen er anderledes, men tag venligst hensyn til andre i området.

Udlejning.
Hvis man udlejer sit hus, skal lejer gøres bekendt med foreningens ordensreglerDisse regler er baseret på de for området gældende love og deklarationer og
erstatter ikke disse, men kan i nogle tilfælde skærpe dem.
Ċ
Jan Brinkmann Andersen,
2. jun. 2011 09.21
Comments