Økonomi‎ > ‎2010 regnskab‎ > ‎

2010-2011 kontingent

Kontingentet for 2011 er kr. 450,00


Gebyrer ved for sen indbetaling er fastsat til 100 kr. pr. opkrævning.


Gælder for regnskabsåret er 1/1-31/12 2011.

Foreningens bankkontonr.: 7261 1081323Fra vedtægterne:


§ 14. kontingent og restancer

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det efterfølgende regnskabsår, og girokort udsendes inden 7. januar.

 

Kontingentet betales efter påkrav forud et år ad gangen inden 10. februar.

Der betales kontingent for hver parcel et medlem er ejer af.

 

Indbetales kontingentet ikke inden 10. februar tillægges der et strafgebyr, fastsat på den årlige generalforsamling. Der udsendes to rykkerbreve – hver gang med tillæg af gebyr. Er kontingent og gebyr herefter ikke betalt overgår sagen til advokat.

 

Restancer til foreningen kan inddrives ad retslig vej, efter der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale restancen, samt eventuelle påløbne omkostninger. Er restancen ikke betalt senset 8

dage før en generalforsamling, fortabes stemmeret og valgbarhed.

Comments