Fællesareal‎ > ‎

Stranden

Adgang til naturen - Stranden


Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold(1) og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. 
Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. 

Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg. 

Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. 

Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger. 
1  Et kortvarigt ophold er defineret som et ophold af en "dagslængde" uanset om det er dag eller nat.
(Fra lov om naturbeskyttelse – kapitel 4, § 22.)Det lyse område er Fællesarealet. De rødbrune streger angiver skel. Som det fremgår af billedet, er der privatejede strandbredder.

Opsamling af sten...

Må man tage sand og sten på stranden?


Det må man sådan set godt, så længe det drejer sig om småting, dvs. ting, som man umiddelbart kan føre med sig uden hjælpemidler. 
En gammel definition fra jyske lov på begrebet "småting" er: "Det, man kan have i sin hat". Men hvis man tager sand eller sten fra en privat ejendom, bør man i princippet spørge ejeren. Selv om der formentlig findes en bagatelgrænse for, hvad man kan tage med uden at spørge først, har ejeren nok en ret til at forbyde, at man tager noget med sig.

Uden for "Højeste daglige vandstandslinie" er man på "Søterritoriet", der ejes af staten. Her er der tradition for, at man må tage småting som sand og sten m.v. med sig.

Inden for "Højvandslinien" tilhører grunden den ejer, der har jorden inden for strandbredden, så her gælder den private ejendomsret. 

Hvor det offentlige ejer baglandet, f.eks. ud for Skov- og Naturstyrelsens klitplantager, må man normalt også tage småting med sig fra hele strandbredden, men ikke fra klitterne.

Fra Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside

 

Comments